مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
RH-P6 -
1. Disk Space: 6000 MB / 6GB
2. Bandwidth: 120 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. cPanel: 25 5
7. FTP Accounts: Unlimited
8. PRIVATE Name Servers: Yes
9. FREE Domain Re seller Account: Yes

RH-P10 -
1. Disk Space: 10,000 MB / 10GB
2. Bandwidth: 200 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. cPanel: 40 10
7. FTP Accounts: Unlimited
8. PRIVATE Name Servers: Yes
9. FREE Domain Reseller Account: Yes

RH-P20 -
1. Disk Space: 20,000 MB / 20GB
2. Bandwidth: 400 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. cPanel: 80 20
7. FTP Accounts: Unlimited
8. PRIVATE Name Servers: Yes
9. FREE Domain Reseller Account: Yes

RH-P30 -
1. Disk Space: 30,000 MB / 30GB
2. Bandwidth: 800 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. cPanel: 200 30
7. FTP Accounts: Unlimited
8. PRIVATE Name Servers: Yes
9. FREE Domain Reseller Account: Yes

RH-P50 -
1. Disk Space: 50,000 MB / 50GB
2. Bandwidth: 1000 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. cPanel: 200 45
7. FTP Accounts: Unlimited
8. PRIVATE Name Servers: Yes
9. FREE Domain Reseller Account: Yes
10. FREE Domain: 1 (Annual Payment)

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.223.3.101) وارد شده است.