مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
SH-P1 -
1. Disk Space: 1 GB
2. Bandwidth: 20 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. FTP Account:Unlimited
7. Parked Domains: Unlimited
8. Addon Domains: Unlimited


SH-P5 -
1. Disk Space: 5 GB
2. Bandwidth: 100 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. FTP Account: Unlimited
7. Parked Domains: Unlimited
8. Addon Domains: Unlimited

SH-P10 -
1. Disk Space: 10 GB
2. Bandwidth: 200 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. FTP Account: Unlimited
7. Parked Domains: Unlimited
8. Addon Domains: Unlimited

SH-P20 -
1. Disk Space: 20 GB
2. Bandwidth: 400 GB
3. Sub Domains: Unlimited
4. Email Accounts: Unlimited
5. MySQL Databases: Unlimited
6. FTP Account: Unlimited
7. Parked Domains: Unlimited
8. Addon Domains: Unlimited


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.228.52.223) وارد شده است.